شما اینجا هستید

خانه

برنامه نویسی شی گرا ( قسمت دوم)

 

????. ????? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ??? ? ?????? ??? ??? ?????? ????? ????? ???? ???.

???? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ???? ?????? ????? ????? ????. ????? ???? ?? ????? ?????? ?? ???? ?????. ???? ?????? ?? ??? ??  ????? ? ??????? ????? ? ... ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????. ?? ??? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? C++ ?? ???? ?? ???:

class Student {

};

?? ??????? ?? ?? ???? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? Student ????? ????. ??? ??? ???? ??? ????? ?? ???? ????? ? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ???. ???? ??????? ?? ??? ???? ?? ?????? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ????:

int x;
double d2;
Student st1;
Student st2;

?? ???? ???? st1 ? st2 ?? ?? ?? ??? Student ?????. ( ??????? ?? d2 ?? ??? double ? x ?? ??? int ???)

???? ???? ?? ???? ????(class) ?? ??? ????? ????? ?? ??? ? ?? (object) ?? ????? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ?? ?????. ???? ?? ??? ??  Student ???? ? st1 ?? ???.

 ??? ?? ?????? ?? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ????? ????. ???? Student ?? ????? ????? ??? ????? ????????? ???? ??????? ????? ???? ???????? ???? ? ... ????? ????.  ???? ?? ??? ???? ?? ?? ???? Student ????? ?? ???:

 

class Student {

int number;
string name;
string family_name;
int passed_units;
double average_grade;

};

 

?? ?? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ??? C++ (??? int, double ? .. ) ? ????? string (?? ??? ?? ???? ?? ???????? stl ???) ????? ???? ?? ?? ???? Student ????? ?? ???? ?? ??? " ??????" ?? ???.
??? ?? ?????? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ????? ? ?????? ?????? ?? ?? ?????. 

???? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ???? ?????? ???? ????. ???? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ?? ????? ???? ? ????? ????. ???? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ??? Student ?????? ?? ??? ? ?? ?? ????? ???:

// sample function to print student information
void print_student_information( Student  st )  {

cout << "Student Number: " << st.number << "\t"
  << "Name: " << st.name << st.family_name << "\n"
<< "Average grade: " << st.average_grade << "\n";

}

?? ????? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ?????? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ????? ???? (.) ??????? ?? ????.  ??? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ??? ?????? ????? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ????? ??? ??? ????? ?? ????. ???? print_student_information ?? ????? ?? ??? Student ?? ??? st ?????? ?? ??? ? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ????? ?? ???. ??? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ???????? ?? ????:

Student student1;

student1.number = 88103456;
student1.name = "Reza";
student1.family_name = "Rezaie";
student1.passed_units = 144;
student1.average_grade = 16.2;
 

print_student_information (student1);
 

?? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ??? student1 ????? ?????. ??? ?? ??????? ?? ???? (.) ???? ???? ??? ?? (data members ?? data fields) ?? ????? ??? ?????. ??? ???? print_student_information ?? ???????? ????? ?? ??????? ??? ?? ?? ??? ???.

???? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ???? ?? ???. ??? ?? ??? ?? ?? ???????? C++ ???? ???? ???? ????? ???? ???? ????? ?? "????? ???? Student ???? ?????? ??????" ?? ??? ????? ???. ???? ?? C++ ?? ??? ???? ?? ????? public ?? private ?? protected ????. ???? ?? ??? public ???? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ?????? ???? ??? (?? ????? ?? ????). ?? ????? ?? private ?? protected ???? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?????? ????. ????? ????? ??? ?????? ?? ?? ??? ????? ???? ????? ???. ??? ???? ???? ??? ????? ???? ???? public ?? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ?????? ???? ???:

 

class Student {

      public:

int number;
string name;
string family_name;
int passed_units;
double average_grade;

};

 

 

?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ? ?? ???? ??????? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ??????? ???? ?? ?????. ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ?????? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ??? Student ???. ??? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ???????? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ????? ??? ???? ? ??????? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?????? ?? ??? "??????" ???????. ?????? ???? ???? ?? ( data encapsulation) ????? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ??  ?? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ????. ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ???????? ????? ? ????? ?? ????? ????. ??? ???? Student ?? ?? ????? ??? ????? int ? double ? string ????? ??? ???. 2 ????? ??? ???? ?? ?????? ????? ?? ??? ?? ??? ????? (inheritance) ? ??????? ????( polymorphism) ??? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ????? ?????? ???.

???? ????? ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ???? ???? ?? ? ?????? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???:

???? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ??????? 10 ?????? ????? ???? ? ??????? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ????:

 

 

 const int students_count = 10;
  Student students[students_count];
  for (int i=0; i< students_count; i++) {
    students[i].number = i;
    students[i].name = "Test Name";
    students[i].family_name = "Family Name";
    students[i].passed_units = 144;
    students[i].average_grade = 15.2;
  }
  
  for (int i=0; i< students_count; i++) { 
   print_student_information(students[i]);
  }

 

?? ???? ?? ????? 10 ???? ?? Student ?? ??? students ????? ?? ??? ? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ???. ??? ?? ?? ???? ???? ???? print_student_information ?? 10 ??? ???????? ???? ? ?? ??? ??? ?? Student ?? ?? ???? ??? ?? ?????. ?? ????? ???? ?????? ?? ???? ????? ???? Student ????? ?? ????:

 

 

 int students_number[ students_count ]; 
  string students_name[ students_count ];
  string students_family_name[ students_count ];
  int students_passed_units[ students_count ];
  double students_average_grade[ students_count ];
 
  for (int i=0; i< students_count; i++) {
    students_number[i] = i;
    students_name[i] = "Test Name";
    students_family_name[i] = "Family Name";
    students_passed_units[i] = 144;
    students_average_grade[i] = 15.2;
  }
 
   for (int i=0; i< students_count; i++) { 
     print_student_information( students_number[i], students_name[i],
      students_family_name[i], students_passed_units[i], students_average_grade[i]);
   }

 

?? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ??? name ? family_name ? ... ?? ??? ???? ?? ?? ????? ????? ??? ???. ? ???? ??? ?? ???? ?? ???? print_student_information  ?? 5 ????? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? ?? ?? ??? Student ??? ?? ??. ???? ???? ?? ?????? ??? ????? ???? ??? ??????? ???? ?? ?? ??????? "??????" ?????? ????. ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ?????? ???? 5 ????? ?? ??? ???? ( ???? ??? ????? ?? ???? ????? ?? ?????.) ?? ????? ?? ??? ???? ???? (?? ???? ??) ?? ????? ?? ??? Student ?????? ??? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ??? ?? Student ?? ??? ?????? ???. ???? ????? ?? ????? Student ?? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ?? ?? Student ?? ?? ???? ?? ????? "??????" ????? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ??? ????? ?????.

??? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ???? ??????? ??? ? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ????. ( ??? string ?? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ??????? ?????.) ?? ????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ? ??? ?? ?? ??? ? ??? ???? ????? ?? ? ????? ??? ????? ????? ???? ? ????? ??????? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ????. ???? ??  ???? ?????? ??? ?? ?????? ????? ????? ??????? ?? ? ??? ?? ?? ???. ?? ????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?? ??? ????? ????? ????? ( ?? ??? ?? "??????") ?? ?? ????? ?? ?? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???.

?? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?????? ????. ( ???? ?????? Visual Studio 2008 ?? ??? ?? ?????? ????? ?? ???? ????.)

???????? ?????? ?????? ??? ? ????? Class ?? ?? ????? ????? ???? ????. ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?????? ????? ?? ??? ?? ????? ?????? ????.

???? ? ????? ?????.

 

دیدگاه‌ها

با سلام اول باید از شما تشکر کنم بابت وب سایت زیباتون سوالی داشتم چه جوری میتونم کلاسی ایجاد کرده و سپس از خود فرد اطلاعات رو بگیرم تمام تکس رو خوندم اما متوجه نشدم  برای مثال کلاسی برای n دانش آموز که نمره و درس مربوطه را بگیرد وپایین ترین را نشان دهد لطفا سریع تر پاسخ دهید خیلی برام مهمه لطفا به ایمیلم بفرستید painteramir@yahoo.com

به زبان شی گرا برنامه ای بنویسید که 2 عدد n رقمی را دریافت نماید و سپس جمع,ضرب,تقسیم و تفریق این 2 عدد را انجام دهد

سلام دوست من ممنون از سايت خيلي عالي و پربارت

 

اگه ممكنه نحوه نوشتم كلاس كار برنامه نويسي رو برام توضيح بده مثلا ميخواهيم برنامه كتابخانه رو بنويسيم چطور بايد كلاس آن را بنويسم اگه ممكنه يه نمونه نوشتن كلاس برنامه كتابخانه رو بنويسيد تا بهتر بتونم درك كنم با تشكر و سپاس فراوان اگه زحمتي نيست ايميل منه برام ميل كنيد كه شرمنده روي ماهتون ميشم mehdi_s_1613@yahoo.com

سلام خسته نباشین میخوام ازتوتن تشکر کنم بابت سایتتون

یه سوال داشتم

اونم این که من کلاس رو تعریف کرددم بعد میخوام اطلاعات دانشجو رو در تابع به نام input  دریافت کنم

اما نمیشه یا من بلد نیستم اگه میشه کمک کنین ممنون میشم

سلام من دنبال یه سایتی ام که بهم برنامه بده و من بنویسم  سراغ دارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

افزودن نظر جدید

درباره من

سلام. به وب سایت شخصی من خوش آمدید.

محمد ذات خواهی هستم متولد سال 66 اهل رشت. سال 89 از دانشگاه شریف با مدرک لیسانس مهندسی شیمی و سال 91 از دانشگاه علم و صنعت ایران با مدرک ارشد کنترل و شبیه سازی فرایند فارغ التحصیل شدم، و در حال حاضر به عنوان مهندس نرم افزار در شرکت گسترش فرایند شریف هستم. از اونجایی که از دبیرستان به الگوریتم و برنامه نویسی علاقه داشتم از همون موقع تو این حیطه کار می کنم. بیشترین توانایی من در طراحی نرم افزار های مهندسی شیمی، طراحی وب و کلا کد نویسی هست. خوش حال میشم بتونم به دیگران کمک کنم خصوصا در حوزه آموزش. سعی می کنم تو این وب سایت مطالب و تجربه هایی که فکر می کنم به درد علاقه مندان به حوزه نرم افزار و برنامه نویسی بخوره قرار بدم. امیدوارم شما هم با نظرات و انتقادات و بحث های علمی تون در ارتقای محتوی علمی این وب سایت من رو یاری کنید.

 

Mohammad Zatkhahi Image

 

.

?>